Rozprávková angličtina pre škôlkárov 3-6 rokov

Obdobie predškolského veku je najvhodnejšie na prirodzené osvojenie si cudzieho jazyka. Neskôr  sa cudzí jazyk učí ďaleko zložitejšie a ťažšie. Deti v tomto veku robia veľké míľové pokroky, sú schopné veľmi rýchlo porozumieť a dokonca aj samé začať komunikovať v cudzej reči. Deti sa učia cudzie jazyky ľahko, podobne ako materinský jazyk. Je to preto, že detský mozog je v tomto období predškolského veku naprogramovaný na učenie sa jazyka či už materinského alebo cudzieho. Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým lepšie a rýchlejšie sa ho naučí. Využite toto obdobie detstva a dajte Vášmu dieťaťu šancu učiť sa cudzie jazyky. Deti v tomto veku si vedia zapamätať  viac ako 15 nových slov za deň. Dokážu sa naučiť vyrozprávať v cudzom jazyku celý rozprávkový príbeh  podľa obrázkov. Nečakajte však zázraky stále sú to ešte malé deti 🙂 Kurz je plný pesničiek, hudby, tanca, rozprávkového príbehu, hier, zábavy a to všetko v anglickom jazyku /nič neprekladáme/. Hodiny sú vedené s láskou, tak aby vytvárali pozitívny vzťah k cudzej reči.

Angličtina je jazyk s prízvučným rytmom, čo znamená, že má skôr stály rytmus. Vďaka rozvíjaniu hudobného cítenia sa zároveň u detí rozvíja i jazykový cit k vnímaniu prirodzeného jazykového rytmu. Rovnako dôležitým aspektom reči je i správna intonácia. A tak program hravým spôsobom vedie deti i k správnemu rozvíjaniu jazykového citu.

Ako učíme ?

  1. učíme jednoduché anglické riekanky, piesne a rozprávkový príbeh s ukazovačkami
  2. aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov, striedame činnosti
  3. dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
  4. využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
  5. slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
  6. hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez  vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít

Cudzie jazyky vyučujeme originálnou metódou MAGICA ACADEMY, ktorá je postavená na prirodzenej hravosti a prirodzenom osvojovaní si cudzej reči, tak ako materinský jazyk. Dopĺňame ju rozprávkovým muzikálovým príbehom a  rozprávkové postavičky sprevádzajú deti celým procesom učenia a zažívajú spolu s nimi rôzne rozprávkové dobrodružstvá.  Ďalším dôležitým prvkom pre výučbu cudzích jazykov je hudba, melódia a rytmus. Chytľavé melódie veselých jednoduchých anglických pesničiek Super simple songs zostávajú po dlhú dobu v pamäti detských hlavičiek a malých žiakov. Prostredníctvom hudby, deti získavajú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru a rytmus jazyka. Intenzitu výučby dopĺňame pozeraním DVD muzikálového príbehu resp. počúvaním CD nahrávok v domácom prostredí. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.