Rozprávková angličtina vo vašich jasliach a MŠ

Cudzie jazyky vyučujeme originálnou metódou MAGICA ACADEMY, ktorá je postavená na prirodzenej hravosti a prirodzenom osvojovaní si cudzej reči, tak ako materinský jazyk. Dopĺňame ju rozprávkovým muzikálovým príbehom a  rozprávkové postavičky sprevádzajú deti celým procesom učenia a zažívajú spolu s nimi rôzne rozprávkové dobrodružstvá.  Ďalším dôležitým prvkom pre výučbu cudzích jazykov je hudba, melódia a rytmus. Chytľavé melódie veselých jednoduchých anglických pesničiek Super simple songs zostávajú po dlhú dobu v pamäti detských hlavičiek a malých žiakov. Prostredníctvom hudby, deti získavajú slovnú zásobu, gramatickú štruktúru a rytmus jazyka. Deti sa učia cudzie jazyky ľahko, podobne ako materinský jazyk. Je to preto, že detský mozog je naprogramovaný na učenie sa jazyka. Čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým lepšie a rýchlejšie sa ho naučí. Využite toto obdobie detstva a dajte Vášmu dieťaťu šancu učiť sa cudzie jazyky. Začnite so vzdelávaním Vašich detí jednoducho, hravo a zábavne už v materskej škôlke resp. jasliach, predídete tým ťažkostiam pri osvojovaní si jazyka na základnej škole. Neskôr  sa cudzí jazyk učí ďaleko zložitejšie a ťažšie. Deti v tomto veku robia veľké míľové pokroky, sú schopné veľmi rýchlo porozumieť a dokonca aj samé začať komunikovať v cudzej reči. 

Kurz je plný pesničiek, hudby, tanca, rozprávkového príbehu, hier, zábavy a to všetko v anglickom jazyku /nič neprekladáme/. Hodiny sú vedené s láskou, tak aby vytvárali pozitívny vzťah k cudzej reči. Deti nemusíte nikde voziť – prevážať, čím Vám odpadne celkový stres prísť načas na konkrétne miesto. Učiteľka príde priamo vyučovať do materskej škôlky resp. jasličiek. Deti sú v svojom prirodzenom každodennom prostredí, dobre sa poznajú, sú na seba zvyknuté,  nemajú problém s adaptáciou, čo umožňuje učiteľke hneď v úvode využiť celkovú skupinovú dynamiku detí.

Intenzitu výučby dopĺňame pozeraním DVD muzikálového príbehu resp. počúvaním CD nahrávok v domácom prostredí. Pesničky sú nahraté rodenými angličanmi/američanmi a ich každodenné počúvanie prispieva k upevneniu si učiva získaného na hodine a k osvojeniu si správneho prízvuku.

Ak máte záujem, aby kurzy rozprávkovej angličtiny prebiehali aj vo Vašej škole, škôlke alebo jasličkách neváhajte nás kontaktovať. Je to ideálne prirodzené prostredie, kde trávi väčšinu času vaše dieťa a výučba cudzích jazykov im v tomto prostredí ide veľmi dobre a rýchlo.