Záväzná prihláška do denného tábora

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku. Prečítajte si prosím pozorne obchodné podmienky uvedené pod prihláškou.

[[[["field3","contains","Bansk\u00e1 Bystrica"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field3","contains","Zvolen"]],[["show_fields","field56"]],"and"],[[["field3","contains","Slia\u010d"]],[["show_fields","field57"]],"and"]]
1 Step 1
Menodieťaťa
Priezviskodieťaťa
Dátum narodeniadieťaťa
Ulica, č. domu
PSČ
Mesto/obec
Zdravotná poisťovňa
Meno a priezvisko rodiča(zákonného zástupcu)
Telefón rodiča(zákonného zástupcu)
Zdravotné, psychické problémy dieťaťa a na iné upozornenia (alergie, choroby,prípadné lieky, ktoré dieťa užíva, vegetariánstvo, osobitosti správania)V prípade zamlčania zdravotných a psychických problémov dieťaťa bude z tábora vylúčené
0 /
V prípade uplatnenia rekreačného poukazu vyplňte údaje, ktoré budú na faktúre.Nezabudnite uhradiť celú sumu.
0 /
Súhlasím so spracovaním osobných údajov, a to za účelom, v rozsahu a za podmienok uvedených pod prihláškou

Odoslaním prihlášky súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými pod prihláškou

Previous
Next
powered by FormCraft

 

Obchodné podmienky denného tábora s angličtinou:

Platobné podmienky:

Zaväzujem sa zaplatiť poplatok za týždenný denný tábor v celkovej sume 150,-€ nasledovne:  záloha 55,-€ s podaním prihlášky a zvyšok v deň nástupu priamo na mieste. V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu uhraďte celú sumu 150,-€ na účet a faktúru Vám vystavíme a odovzdáme v deň nástupu na tábor, resp. podľa dohody. 
V cene je zahrnuté: obed, kurz s lektorom a plno zábavy, hier, výletov bez ďalších doplatkov.

Zálohu uhradíte bankovým prevodom:

číslo účtu: 2800557930/8330 resp. IBAN: SK4783300000002800557930
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa DDMMRR,
popis resp. účel platby: Tábor meno a priezvisko Vášho dieťaťa

Magica s.r.o. si stanovuje nasledovné storno podmienky:

– storno pred začatím termínu začiatku turnusu je 55€/ 1dieťa,  resp. je možné zmeniť termín nástupu bez storno poplatku
– storno poplatok v prvom dni turnusu je 55€
– v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká resp. je možné sa dohodnúť na ďalšom turnuse, ak je dostatok voľných miest

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky.


Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je MAGICA s.r.o., so sídlom Topoľová 6, 962 31 Sliač, IČO: 47597488 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú magicaacademy@gmail.com.
 3. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • plnenie zmluva medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

III. Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, v prípade že sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správa osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložísk dát a súborov a analytických nástrojov.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste informovaný/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.